Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe dla korzystających z traktorpool

Warunki użytkowania internetowej giełdy rolniczych maszyn używanych traktorpool c/o Landwirtschaftsverlag GmbH, Hülsebrockstr. 2-8, 48165 Münster, dalej zwanym traktorpool:

Ogólne warunki handlowe regulują przychody ze świadczenie usług w zakresie mediów online dla oferujących i poszukujących używanych maszyn rolniczych i budowlanych. Usługa świadczona przez traktorpool polega na tym, że przygotowany zostaje szablon do wprowadzania ogłoszeń, następnie po wprowadzeniu anonsów poprzez szablon do pamięci serwera zostają one opublikowane na stronie internetowej na czas uzgodniony wcześniej z użytkownikiem.

 1. Akceptacja ogólnych warunków handlowych

  Uczestnicząc w traktorpool jako oferent lub szukający, zobowiązują się Państwo uznawać i przestrzegać ogólne warunki handlowe. Przeciwstawne lub różniące się warunki zleceniodawców nie będą uznawane, jeżeli wcześniej nie zostaną sporządzone pisemne ustalenia. Obowiązują one zarówno wtórne umowy jak i relacje handlowe.

 2. Użytkownicy

  Użytkownikiem może być osoba prawna lub fizyczna zdolna do czynności prawnych albo spółka prawa cywilnego. Zamieszczanie anonsów przez nieletnich jest zabronione. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych oraz do podania prawdziwych danych o ofercie. Traktorpool oddaje jedynie do dyspozycji techniczne możliwości transmisji ogłoszeń w formie baz danych. Traktorpool nie ma wpływu na treść ofert. W szczególności traktorpool nie jest oferującym ogłoszenie.

  Użytkownicy zobowiązują się dyskretnie posługiwać nazwą użytkownika i hasłem i nie przekazywać ich osobom trzecim. Ponadto użytkownik jest zobowiązany poinformować odwrotnie traktorpool jeśli wystąpią przesłanki mówiące o nadużyciu jego danych dostępu.

  Traktorpool zastrzega sobie możliwość wykluczenia klienta w przypadku pogwałcenia przez klienta ogólnych warunków handlowych.

  1. Zarejestrowani handlowcy (dostęp AgriVIP)

   Aby można było zarejestrować handlowca w traktorpool w dostępie dla AgriVIP niezbędne jest przesłanie poświadczenia o prowadzeniu działalności handlowej jako producent lub sprzedawca maszyn rolniczy, budowlanych, etc. w postaci wyciągu z rejestru handlowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

  2. Ceny i rezygnacje

   Aktualne ceny i okresy trwania zamówień znajdą Państwo w punkcie menu „ceny zarejestrowanych sprzedawców (agriVIP’s)” w zamkniętym obszarze dla handlowców traktorpool. Okres wypowiedzenia dla tych sprzedawców wynosi 4 tygodnie przed czasem zakończenia umowy. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.

 3. Usunięcie oferty

  Oferty nie powinny wykraczać ani pod względem sformułowania ani treści poza obowiązujące prawo. Traktorpool zastrzega sobie prawo do wstrzymania, zmiany lub odrzucenia oferty. Zgodnie z prawem, traktorpool może wykluczyć poszczególnych oferujących na dłuższy czas z uczestnictwa. Nie zezwala się na następujące oferty: oferty o zakupie maszyn rolniczych, oferty, które nie przedstawiają opisanych maszyn, oferty maszyn, które mogą być załatwione ale nie ma ich fizycznie u oferującego, oferty ze stroną domową oferującego, oferty, które opisują więcej niż 1 maszynę jak również oferty o nielegalnej treści.

  Oferty wpisane w nieprawidłowej rubryce kategorii będą kasowane.

  Błąd w informacji o maszynie lub błąd w danych teleadresowych powinien zostać odwrotnie poprawiony.

  Ceną sprzedaży oferty jest cena brutto dla odbiorcy finalnego, łącznie z podatkiem VAT.

  Należy natychmiast usunąć ofertę, jeśli maszyna została sprzedana lub jeżeli nie może być do dyspozycji potencjalnego kupującego.

 4. Odpowiedzialność/Gwarancja

   1. traktorpool udostępnia miejsce ogłoszeniowe z rubrykami, które wypełnia oferujący. Traktorpool nie bierze odpowiedzialności za szkody, których przyczyna leży w sferze oferującego. Ponieważ traktorpool nie sprawdza ani dokładności ani zupełności anonsów, dlatego nie gwarantuje ani jednego ani drugiego. Traktorpool jest zwolniony z roszczeń, które mogą być wniesione przez osoby trzecie na skutek naruszenia przez użytkowników ich praw nadając ofertę lub poprzez szczególne użytkowanie strony internetowej ze szkodą dla traktorpool. Za prawidłowość i zgodność z prawem oferty odpowiada wyłącznie zarejestrowany agriVIP.

  1. traktorpool odpowiada przed przedsiębiorstwami za szkody tylko wówczas, gdy ma miejsce rozmyślność lub ciężkie zaniedbanie – z wyjątkiem przypadku istotnego pogwałcenia obowiązków wynikających z umowy, tu traktorpool odpowiada za każde powodujące winę zachowanie. Przed użytkownikami traktorpool odpowiada wyłącznie za bezpośrednią rozmyślność lub ciężkie niedbalstwo – to może nastąpić gdy zostaną naruszone istotne zobowiązania umowy, w danym wypadku wina za opóźnienie lub wystąpienie niemożliwości świadczenia usług. Poza rozmyślnością i ciężką niedbałością odpowiedzialność traktorpool ograniczona jest zwyczajowym biegiem rzeczy do udokumentowanych szkód. Odpowiedzialność za pośrednie szkody, w szczególności za przepadek zysku może zaistnieć tylko na skutek rozmyślności lub ciężkiego zaniedbania.
 5. Ochrona danych osobowych

  Użytkownicy traktorpool wyrażają zgodę na zapisywanie i przetwarzanie ich danych teleadresowych w ramach niniejszej współpracy.

  Wprowadzone do pamięci dane służące do kontaktów handlowych będą traktowane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

 6. Prawa autorskie/prawa użytkowania

  Wszystkie informacje, logo firmy, teksty, programy i zdjęcia podlegają ochronie praw autorskich. Dalsza ich obróbka, wykorzystanie w mediach wszelkiego rodzaju jest dopuszczalne jedynie po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu danej osoby uprawnionej.

 7. Dostarczanie usług/zastrzeżenie

  Usługi traktorpool są dostarczane wtedy, gdy program internetowy wykorzystany jest w ciągu roku przynajmniej w 90%. Wypełnienie usług w całości następuje wyłącznie w ramach istniejącej ekonomicznej i technicznej przepustowości. Traktorpool jest przy tym upoważniony do przerwania biegu usług z ważnych powodów, jak na przykład: przewrót, strajk.

 8. Pisemna forma i prawomocność

  Zmiany lub uzupełnienia warunków, prace równoległe lub zmiany tych warunków jak również zmiany opisu usług wymagają formy pisemnej. Jeżeli uzgodnienia tych warunków handlowych nie będą mogły być wypełnione w całości lub częściowo, lub jeżeli powstanie luka, z tego powodu pozostałe warunki nie będą skuteczne. Strony zobowiązują się w tym przypadku do dążenia do zamierzonego celu poprzez uzgodnienia dodatkowych warunków.

 9. Zmiany ogólnych warunków handlowych

  Wszelkie zmiany ogólnych warunków handlowych będą zamieszczane na stronie internetowej traktorpool.

 10. Roszczenia zleceniodawcy

  Wszelkie roszczenia zleceniodawcy do traktorpool wymagają formy pisemnej. Zakończenie obowiązywanie roszczeń podlega nieprzekraczalnemu terminowi dwunastu miesięcy. Po upływie sześciu miesięcy przedawniają się roszczenia zleceniodawcy.

 11. Pouczenie o odwołaniu

  Użytkownicy w sensie określenia prawnego mogą odwołać umowę w ciągu 2 tygodni od dojścia do skutku bez podania przyczyny w formie pisemnej, decyduje prawidłowość terminu wysyłki.

  Odwołanie przestaje być możliwe z chwilą zamieszczenia przez użytkownika ofert na stronie traktorpool, wówczas traktorpool zaczyna bowiem świadczenie usług. Możliwa jest natomiast rezygnacja z usług traktorpool – patrz punkt 2.2.

 12. Właściwość sądu

  Umowa użytkowania łącznie z tymi ogólnymi warunkami handlowymi podlega wyłączności sądu Republiki Federalnej Niemiec. Właściwym miastem jest Münster/Westfalen.

  Właściwym sądem dla spraw spornych jest sąd w Münster/Westfalen dla wszystkich klientów-sprzedawców a także dla tych, którzy przenieśli swoją siedzibę po zakończeniu umowy za granicę jak również dla tych, którzy nie podlegają jurysdykcji niemieckiej.

 13. Salwatoryjna klauzula

  Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn jeden z warunków jest nieważny, wtedy skuteczność innych uzgodnień nie będzie go dotyczyła. Strony zobowiązują się w tym przypadku do dążenia do zamierzonego celu poprzez uzgodnienia dodatkowych warunków.

Czy mają Państwo jakieś pytania lub sugestie?
Nie wahaj się skontaktować z nami!
Kliknij tutaj po formularz kontaktowy!